Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros.

Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
 • ir vecumā virs 45 gadiem,
 • ja ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no šiem kritērijam:
  • ir noteikta invaliditāte;
  • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem;
  • persona atzīta par trūcīgu.
 • nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
 • pēdējo divu gadu laikā nav bijusi dalība izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā “Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”.

Lai saņemtu mūžizglītības kuponu mācībām:

 • Jāaizpilda pieteikuma veidlapa (atrodama NVA mājas lapā);
 • Jādodas uz Ogres NVA Ogrē Rīgas ielā 14 vai uz jebkuru no NVA filiālēm visā Latvijā, līdzi ņemot pasi;

Kad kupons ir iegūts, jāsazinās ar mums pa tālruni 26363720 un jāvienojas par nodarbību uzsākšanu.

Mācību beigās tiek saņemts izglītības ieguvi apliecinošs dokuments.

Sīkāka informācija:  www.nva.gov.lv.

Attīstības un Inovāciju mācību centrs” piedāvā apgūt angļu un vācu valodu, kā arī datorzinības (MS Office 2010) dažādiem līmeņiem.