AIF

Projekta nosaukums: Attīstības un inovāciju mācību centra kapacitātes celšana

Projekta mērķis: stiprināt Attīstības un inovāciju mācību centra (AIMC) kapacitāti, uzlabojot pārvaldības procesu un resursu, tajā skaitā finanšu ilgtspēju.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2022. – 30.09.2023.

Projekta budžets: 19 989.97 EUR

Projekta partneris: Norsensus Mediaforum (Norvēģija), www.norsensus.no

Projekta aktivitātes:

1. Pārvaldības procesu uzlabošana. 01.07.2022. – 30.09.2023.

2. Resursu un finanšu kapacitātes stiprināšana. 01.10.2022-30.09.2023.

Projekta finansētājs: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta kopsavilkums: Projekta mērķis ir stiprināt Attīstības un inovāciju mācību centra (AIMC) kapacitāti, uzlabojot pārvaldības procesu un resursu, tajā skaitā finanšu ilgtspēju. AIMC pārvaldības procesu uzlabošana ietver stratēģijas un rīcības plāna 2023.-2024. gadam izveidi, mērķu izvirzīšanas un sasniegumu novērtējuma pieejas (M&E sistēmas) un kvalitātes vadības principu ieviešanu AIMC. Projekts paredz izstrādāt AIMC resursu, tajā skaitā neatkarīga finansējuma ieguves stratēģiju 2023.-2027.  gadam un rīcības plānu 2023. gadam resursu piesaistei.
Uzlabotie pārvaldības procesi un finanšu piesaistes plāna īstenošana veicinās AIMC pamatdarbības mērķu sasniegšanu, paplašinot AIMC pakalpojumu klāstu. Tiks nodrošināta iespēja, izmantojot inovatīvas digitālās tehnoloģijas un izglītības pieejas, motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties aktivitātēs, kas vienlaikus ar digitālo prasmju pilnveidi tos padara prasmīgākus kā demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, pilnveido to sociālās iemaņas, stiprina to nacionālo identitāti, māca būt atbildīgiem par līdzcilvēkiem un būt sabiedrībai noderīgiem.  Projekta rezultāti kvalitatīvāk ļaus pārstāvēt tās sabiedrības daļas intereses, kurai ir sociālās atstumtības risks vai digitālās atstumtības risks.